WestlandProgramma 2018-2022 ‘Samen werken aan een nieuwe balans’

Balans tussen wonen, groen, economie en voorzieningen. Een passend aanbod aan woningen en arbeidsuitbuiting tot een minimum beperken. In overleg met externe partijen meer verpleeghuisbedden en nieuwe vormen van samenwerking in de zorg. Innovatieve oplossingen voor de bereikbaarheid en het zo snel als mogelijk tot stand brengen van een energie-infrastructuur zonder fossiele brandstoffen. Het is een greep uit de ambities waar het college van burgemeester en wethouders van Westland de komende vier jaar aan gaat werken. Deze zijn vastgelegd in het WestlandProgramma 2018-2022 met de titel ‘Samen werken aan een nieuwe balans’. De ambities zijn gekoppeld aan vier grote thema’s: Bevlogen besturen, Goed toeven, Sterke samenleving en Welvarend Westland.

De koers van het nieuwe college kenmerkt zich door het vinden van een nieuwe balans in de ambities van de gemeente. Balans in de verhoudingen tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie, in het gebruik van de ruimte in Westland, in de samenleving en de financiële positie van de gemeente. Bij het maken van de hiermee gepaard gaande keuzes wil het college de gemeenteraad en de Westlanders nauw betrekken. Meer dan voorheen wordt de tijd genomen om met de samenleving na te denken over grote ontwikkelingen. Zo wordt met de raad en de samenleving een traject doorlopen om te komen tot de Omgevingsvisie, die in voorbereiding is in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Gekoppeld hieraan worden deelvisies opgesteld voor de onderwerpen groen en water, voorzieningen en wonen.

Omdat de wereld om ons heen voortdurend verandert, wordt jaarlijks samen met de raad en de inwoners van Westland bezien of er ontwikkelingen zijn die aanpassing van het WestlandProgramma vragen. In het uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld staan de concrete activiteiten die voortvloeien uit het WestlandProgramma.

Bevlogen besturen

Het college zoekt actief de verbinding, is samenwerkingsgericht en wil benaderbaar zijn voor inwoners. Naast participatie bij de ontwikkeling van visies, beleidstrajecten en projecten, krijgen inwoners onder het motto ‘Westland daagt uit’ de ruimte om taken van de gemeente over te nemen als zij denken het slimmer, beter of goedkoper te kunnen doen. Daarbij gaat het om zaken in de openbare ruimte, zoals het onderhoud van een park of het beheer van sportvelden, maar ook om initiatieven in het sociaal domein.

Goed toeven

Een belangrijke taak van de gemeente is het bieden van een veilige en fijne leefomgeving. Daarom moet Westland verder vergroenen. De uitbreiding van het Prinsenbos, gepland voor 2019, is een van de maatregelen die hieraan bijdragen. Verder wil het college dat er meer (betaalbare) koopwoningen en sociale woningen worden gebouwd. Gezien de schaarse vrije ruimte gaat het college de mogelijkheden onderzoeken van hoger bouwen dan tot nu toe het geval is geweest, innovatieve en creatieve woonvormen (zoals tiny houses) en dubbel grondgebruik (bijvoorbeeld wonen boven winkels of scholen).

Er zal in het vervolg anders worden omgegaan met de ruimte in Westland. Voor nieuwbouwwijken en centrumontwikkelingen zullen via participatietrajecten visies worden opgesteld waarin is vastgelegd hoe het gebied er uit moet komen te zien. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken zoals groen, speelruimte, bouwhoogte en bouwstijl. Als een visie klaar is, is het aan private partijen om op basis van de visie een plan in te dienen en uit te voeren. Door vooraf te bepalen aan welke voorwaarden een plan moet voldoen, ontstaan fraaiere wijken en dorpscentra.

 Sterke samenleving

Westlanders zijn altijd bereid zich voor een ander in te zetten. Aan die kracht van de Westlandse samenleving zitten echter grenzen. Voor het organiseren van structurele en professionele hulp kunnen kwetsbare inwoners rekenen op de gemeente. Het college is van mening dat zorg dichtbij moet worden aangeboden. Dat geldt onder meer voor verpleeghuizen. Richting de zorgverzekeraar wordt stevig ingezet op uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden in Westland. Daarnaast wordt in 2019 onder andere geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers.

Welvarend Westland

Kennis en innovatie, goede bereikbaarheid en een energievoorziening die onafhankelijk is van fossiele brandstoffen worden gezien als de belangrijkste voorwaarden voor versterking en verbreding van de Westlandse economie. Met het nieuwe Fonds Kennis en Innovatie Westland wil het college op kennis- en innovatiegerichte activiteiten financieel stimuleren en faciliteren. Ook voor het MKB wordt geld beschikbaar gesteld. In totaal gaat het voor beide fondsen om een bedrag van € 1miljoen in 2019.

Met de verwachte toename van de bevolking en de groei van de economie neemt de verkeersdruk in Westland verder toe. Er wordt gezocht naar slimme oplossingen om mensen en goederen snel en veilig hun bestemming te laten bereiken. Deze worden opgenomen in de Mobiliteitsvisie 2030, die het college in 2019 samen met belanghebbenden gaat opstellen.

Om de energietransitie te versnellen gaat het college initiatieven die bijdragen aan een energievoorziening zonder fossiele brandstoffen stimuleren en faciliteren. Zo wordt geld beschikbaar gesteld om op basis van een nog op te stellen Westland Energieakkoord pilots te ondersteunen.

Financiën

Tegelijkertijd met het WestlandProgramma en uitvoeringsprogramma heeft het college de begroting voor de jaren 2019 tot en met 2022 gepresenteerd. De financiële gevolgen van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma 2019 zijn in een aparte bijlage bij de begroting gevoegd. In totaal gaat het om een bedrag van € 10 miljoen. Belangrijk uitgangspunt is en blijft dat de inkomsten en uitgaven van de gemeente in balans zijn. Dat is het geval, maar duidelijk is dat er de komende jaren weinig financiële ruimte is voor nieuwe wensen en ambities. Daarom gaat het college de komende maanden alle taken en ambities tegen het licht houden en samen met de gemeenteraad en de Westlanders bepalen waar het geld de komende jaren aan wordt uitgegeven. De maatregelen in 2019 worden voor een groot deel met incidenteel geld betaald, in afwachting van de uitkomst van dit proces.

Vervolg

Het WestlandProgramma 2018-2022, het Uitvoeringsprogramma 2019 en de Programmabegroting 2019-2022 zijn te vinden op www.gemeentewestland.nl. De behandeling van deze stukken door de gemeenteraad staat gepland voor dinsdag 6 november 2018.

Foto : Thierry Schut Fotografie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.